พอสติมา สมาธิมี ปัญญาจะเข้าประจําที่ ก็เริ่มงานแก้ปัญหามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที


พอคนมีความเข้มแข็งเป็นหลัก ก็จะเกิดสติ สมาธิ ตามมาโดยง่าย พอสติมา สมาธิมี ปัญญาจะเข้าประจําที่ ก็เริ่มงานแก้ปัญหามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที

ถ้าสติไม่มา สมาธิก็ไม่มี ปัญญาหาที่ลงไม่ได้ ก็ขาดที่ทํางาน จะทํางานอะไรก็แกว่งไปหมด ไม่ได้ผลดี แต่พอเราตั้งหลักได้ วางใจถูก กําลังใจก็เกิดมีและเข้มแข็งขึ้นมา สติก็มา สมาธิก็มี ปัญญาทํางานได้ ก็จะเริ่มเห็นทาง จึงต้องตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูกก่อน

หนังสือ กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

3,156


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย