บุคคลจะอยู่ดีมีสุข ต้องอาศัยสังคมที่สงบเรียบร้อย ต้องอาศัยบุคคลเป็นอยู่ปฏิบัติกิจหน้าที่ด้วยดี

 Webmaster  

บุคคลกับบุคคลประกอบกันเข้าเป็นสังคม สังคมก็เป็นที่รวมให้บุคคลมีโอกาสสัมพันธ์เกาะเกี่ยวยึดโยง พึ่งอาศัย และแผ่ประโยชน์ถึงกัน บุคคลจะอยู่ดีมีสุข ต้องอาศัยสังคมที่สงบเรียบร้อย ต้องอาศัยบุคคลเป็นอยู่ปฏิบัติกิจหน้าที่ด้วยดี

หนังสือ การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


• "การฆ่าตัวตายเป็นการทำบาปหนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17(12-6-64) โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย