พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้ว ไปนอนเสียดีกว่า
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้ว ไปนอนเสียดีกว่า

พุทธทาสภิกขุ
 2,626 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย