อย่าทำดี เพียงเพื่อดีกว่าคนอื่น

"อย่าทำดี เพียงเพื่อดีกว่าคนอื่น"

- พุทธทาสภิกขุ -
 2,644 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย