เป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆ สุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
เป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆ
สุขตน สุขท่าน
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตราบใดที่จิตของเราขาดการฝึกอบรมที่ดี ความเข้าใจในสิ่งที่นำประโยชน์และความสุขมาสู่ชีวิตของเรายังไว้ใจไม่ได้ ผู้ที่สามารถบริหารจิตของตนให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสเท่านั้นที่สามารถรู้ความหมายของประโยชน์และสุขได้ตามความเป็นจริง ผู้นั้นย่อมค้นพบว่าชีวิตเราจะสมบูรณ์ด้วยการแสวงหาประโยชน์และความสุขของส่วนรวม พร้อมกับประโยชน์และความสุขของตน

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,724 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย