ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 chutimon  

ขอนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิการ่วมงานอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ปีที่ ๑๕
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ ธรรมสถานป่าช้าบ้านใหม่ บ้านใหม่ทรายทอง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย วันที่ ๒๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ในระหว่างวันที่นี้ประจำทุกปี ๑๐ คืน ๑๑วัน) พระอาจารย์กรรมดี สถานที่สัปปายะ ธรรมะเข้าใจง่่าย ได้นิสัยธรรม (รับพระปฏิกัสสนา้ด้วย)ติดต่อ เจ้าอธิการรวมพงษ์ ชุติมนฺโต ประธานจัดงาน โทร.081-7993432 "หญิงชายนี้แสนสิสวยอยู่ในโลก คันบ่มีธรรมของพระพุทธเจ้าเสริมให้กะบ่สวย"    


5,925


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย