ธรรมบรรยาย "เบิกบานทุกนาที : หลักธรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยความกรุณา"

 1000stars  

มูลนิธิพันดารา ร่วมกับ ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความรักความกรุณา เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย

"เบิกบานทุกนาที : หลักธรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยความกรุณา"
(Healing through Compassion)

วิทยากร : พระอาจารย์ลาตรี เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช (Ven. Latri Geshe Nyima Dakpa Rinpoche)ลามะด้านกรรมฐานซกเช็นในพระพุทธศาสนาจากทิเบต ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 -11.30 น.
ห้องประชุมตักศิลา สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย

แจ้งความจำนงเข้าร่วมเสวนาที่
ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช โทร. 02-419-9679 โทรสาร 02-419-5680 คุณภัคภร
มูลนิธิพันดารา Email: 1000tara@gmail.com


เมื่อภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้น ไม่เพียงการดูแลเยียวยาทางกายภาพที่ดี หากยังต้องการองค์ประกอบร่วมทั้งทางด้านจิตใจ สังคมและปัญญา ช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะถึงแม้ทางกายภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ศักยภาพทางด้านจิตใจและปัญญายังสามารถพัฒนาได้ไปจนถึงขั้นสูงสุด ที่อาจจะสามารถแปรเปลี่ยนความเจ็บป่วยให้เป็นหนทางของการหลุดพ้นได้ในที่สุด อีกทั้งในมิติของผู้ดูแลโอกาสแห่งการบำเพ็ญเมตตาและกรุณาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างมีคุณค่าที่จะพัฒนาให้ได้พบกับจิตอันบริสุทธิ์ของตน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้และฝึกฝนการละกิเลส ทำภาวนาร่วมไปกับกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจความจริงของชีวิตและรับธรรมะในการวางใจเพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยที่กำลังมาเยือนตรงหน้า พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนความเจ็บป่วยให้เป็นปัญญาในการเข้าใจชีวิตและโอกาสในการบ่มเพาะความกรุณา

กำหนดการ
9.00 น. ลงทะเบียน ทำสมาธิ
9.30-11.00 น. ปาฐกถาธรรมเรื่อง
"เบิกบานทุกนาที หลักธรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยความกรุณา"
โดยพระอาจารย์ ลาตรี เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
- แนวคิดเรื่องความเจ็บป่วยในพระพุทธศาสนา
- การเตรียมจิตเมื่อมีผู้ป่วยในครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
- การฝึกกรุณาภาวนา (ขอเชิญร่วมฝึกเทคนิคที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในยาม
เจ็บป่วย)
- การดูแลจิตใจของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
- ธรรมะเกี่ยวกับความเจ็บป่วย การปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าผู้ประทานการบำบัดรักษา
11.00-11.30 น. ตอบข้อซักถาม


5,929


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย