“เชรับ ชัมมา” เมตตาภาวนาแบบทิเบต

 1000stars   23 เม.ย. 2556

“เชรับ ชัมมา” เมตตาภาวนาแบบทิเบต
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 (วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ)
เวลา 10.00-15.00 น. ณ บ้านมูลนิธิพันดารา
นำภาวนาโดย อาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารกลางวันบริการมูลนิธิพันดาราขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเดือนแห่งวิสาขบูชาด้วยการภาวนาถึงพระมหามารดา เชรับ ชัมมา ผู้เป็นบุคลาธิษฐานถึงความรักความกรุณาของพระพุทธเจ้าและจิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วที่เรามีอยู่แล้ว กิจกรรมประกอบด้วยเสวนาธรรม สวดมนต์ และทำสมาธิ หัวข้อของการสนทนา ได้แก่ แนะนำพระมหามารดาเชรับ ชัมมา ความสำคัญและอานิสงส์ของการปฏิบัติ วิธีสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อน้อมจิตให้อยู่ในสภาวะผ่องแผ้วและประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ อานิสงส์ของการปฏิบัติจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งภายในอันจะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคและทำงานต่างๆ ได้อย่างลุล่วง

นอกจากนี้ การปฏิบัติบูชานี้จะทำให้เราได้เชื่อมโยงกับพระแม่ชัมมา ผู้ทรงเป็นพระพทุธเจ้าสตรี (ทรงเป็นสภาวะเดียวกับพระแม่ตารา และมีความเชื่อมโยงกับพระปรัชญาปารมิตา) กล่าวกันว่า พรของพระองค์รวดเร็วและยังมีอานิสงส์ในการบำบัดรักษาโรค

กำหนดการ
10.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ เพื่อฝึกความอ่อนน้อม
ละอัตตา (ร่วมกราบฉลองวิสาขบูชา)
10.15 น. ทำความรู้จักพระเชรับ ชัมมา
ความสำคัญและอานิสงส์ของการปฏิบัติ ความเชื่อมโยง
ระหว่างการปฏิบัติกับการเข้าถึงปัญญาสูงสุด
11.30 น. สมาธิ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. มนตราภาวนา สมาธิ
14.30 น. สนทนาธรรม
15.00 น. อุทิศบุญกุศล จบการภาวนา

สมัครได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร. 0833008119; 0878299387

พระมหามารดาเชรับ ชัมมา อยู่ในรูปสัมโภคกาย พระหัตถ์ขวาถือโถน้ำอมฤตแห่งการบำบัดรักษา พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว ในดอกบัวมีกระจกซึ่งแสดงศักยภาพในการสะท้อนสิ่งต่างๆ กระจกนี้แสดงถึงจิตภายในที่เชื่อมโยงเรากับพระพุทธเจ้า เราทุกคนมีคุณสมบัตินี้ บทสวดมนต์และสมาธิเป็นดังการขจัดฝุ่นผงที่เกาะกระจกให้ห มดสิ้นไป เมื่อกระจกใส เราจะเห็นพระแม่ชัมมาที่แท้ ในสภาวะสูงสุด ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระปรัชญาปารมิตา ผู้ดำรงอยู่ในศูนยตาอันไพศาล
   

DT012209

1000stars

23 เม.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5856 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย