รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท

 สุมล  

สวัสดียามเช้าครับ

โรงเรียน ๒ ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา

จัดทำโครงการช่วยเหลือโรงเรียนด้อยโอกาสโดยศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์

ในยุคปัจจุบันการศึกษาการเรียนรู้ทุกสาระวิชา มีภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยควรจัดการศึกษาให้มีความพร้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เยาวชนไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เนื่องด้วยทักษะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนไทยมีคุณภาพต่ำมาก หลักสูตรที่ใช้เรียนรู้จากรัฐบาลเป็นหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์โลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยอ่อนกว่าเยาวชนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนอื่น ๆ อย่างมาก

ปัญหาพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่ชนบท ๖๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นเด็กกำพร้าและยากจน ครอบครัวแตกแยก พ่อและแม่หย่าร้างแยกทางกัน เด็กขาดความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับ ปู่ย่า หรือตายาย หรืออยู่กับพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยพิการ พ่อหรือแม่หนีไปมีคู่ครองคนใหม่ ไม่กลับมาดูแลลูก ๆ ความขัดสนจนยากแผ่ขยายเป็นวงกว้างในขนบท เด็กอดมื้อกินมื้อ และอาหารการกินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง โรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนครู นักเรียน 8 ชั้นเรียน แต่มีครู ๔-๕ คนเท่านั้น บางโรงเรียนไม่มีภารโรง และบางโรงเรียนขาดผู้อำนวยการโรงเรียนมาบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคคลากร จนบางโรงเรียนต้องปิดตัวลง

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์ จึงจัดทำโครงการโรงเรียน ๒ ภาษา ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๕ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านสันดอน โรงเรียนมหาราช ๗ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน เป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้จัดทำ “โครงการโรงเรียน 2 ภาษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา” เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และการสื่อสารของเยาวชนไทย ให้มีความพร้อม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายในการเป็นโรงเรียนสองภาษา(ภาษาอังกฤษ)
๒.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นเด็กปัญญาเลิศ

๓.เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)
๑) จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสองภาษา ฯ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ได้แก่
/โรงเรียนบ้านสันดอน นักเรียน ๗๕ คน ครู 5 คน
/โรงเรียนมหาราช ๗ นักเรียน ๕๘๐ คน ครู 30 คน
/โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏนักเรียน ๖๐ คน ครู 4 คน ไม่มี ผอ.
/โรงเรียนบ้านทุ่งแจงนักเรียน ๘๐ คน ครู 6 คน
/โรงเรียนบ้านพรุตะเคียนนักเรียน ๔๘ คน ครู 2 คน ไม่มี ผอ.
รวมนักเรียนทั้งหมด ๘๔๐ คน

ผลลัพธ์ (Outcome)
• นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียน ๗ สาระวิชานอกจากวิชาภาษาไทย ดีขึ้น
• นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ทีมบัณฑิตอาสาปัจจุบันไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย
Mr Michael, Mr Ron(เพื่อน Michael),
, กัส ,อ้อ ,แก้ว ,ภาวี ,กร ,แพรว ,โต้ง ,บรรจง

แบ่งปันสรรสุขให้ .................. แก่กัน
จิตแผ่เมตตาอัน .................... ผ่องแผ้ว
กูลเกื้อทุกคืนวัน .................... นำสุข ...... สู่ใจ
ยังโลกสวยสดแล้ว ................. เพราะเอื้อกรุณา


รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานเป็นบัณฑิตอาสาโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
-ทำกิจกรรมการเรียนร่วมกับนักเรียนนอนที่โรงเรียน 3-5 วัน
-บริจาคสิ่งของ ข้าวสาร กับข้าว หรือมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
-บริจาคสื่อการเรียนการสอน หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
-บริจาคสื่อ IT ฯลฯ

ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของกับสถาบันปัณฑิตารมย์
สามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาคครับ
ใครต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีแจ้งมาด้วย
ได้ทั้งบุญและลดหย่อนภาษีด้วยคุ้มจริง ๆครับโทร.089-766-2373


ผู้สนใจเป็นเจ้าภาพค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
แด่เด็กกำพร้าและยากจน
โอนเงินร่วมบุญได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส พัทยาใต้
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยชนบท เลขที่บัญชี 533-2-21711-0 .


5,899


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย