ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับประถม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562

 มหาราชันย์   17 พ.ย. 2561

ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับประถม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ชาย – หญิง ระดับประถม – มัธยมศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม 1 – 3 จำนวน 20 คน

คุณสมบัติ
1.เป็นเด็กกำพร้า และ/หรือ ฐานะยากจน ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง เพราะสามารถพัฒนาให้เก่งได้
2.นับถือพระพุทธศาสนา
3.มีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา
4.สามารถเรียนรู้และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.มีความสนใจที่จะศึกษาและประกอบอาชีพเหล่านี้คือ
1.วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2. Big Data 3. AI (Artificial Intelligence) ผู้รู้ใจ 4. LI (Life Intelligence) มนุษย์อัจฉริยะ 5. Block Chain 6. Software Developer 7. Platform 8. Influencer or Celebrity Group (ดาราเฉพาะกลุ่ม) 9. Business alone (ธุรกิจตัวคนเดียว) 10. Information Business (ธุรกิจข้อมูลข่าวสาร) 11. Real-life Education (การศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง) 12. Electric car 13. Hobbies and Passion 14. Micro Ship 15. Sensor and Lens 16. Renewable Energy 17. Transportation
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ติดต่อศูนย์วิจัยชนบท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
หลักสูตรค่ายธรรมะและ Computer Science ภาคฤดูร้อน ระดับประถม 1 – 3
1 – 30 เมษายน 2562
Life Intelligence Program 30 ชั่วโมง
English language 30 ชั่วโมง
Atom .html Coding 30 ชั่วโมง
Celebrity Group 30 ชั่วโมง
Hobbies and Passion 30 ชั่วโมง
Creativity 30 ชั่วโมง
Renewable Energy 30 ชั่วโมง
Mind Athletics 30 ชั่วโมง
Introduce and Present the New Knowledge 30 ชั่วโมง
FAQs 30 ชั่วโมง
ตารางการศึกษาและปฏิบัติประจำวัน 1 – 30 เมษายน 2562
05.30 – 06.00 น.ตื่นนอน
06.00 – 07.00 น. Life Intelligence Program
07.00 – 08.00 น. English language
08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. Atom .html Coding
10.00 – 11.00 น. Celebrity Group
11.00 – 12.00 น. Hobbies and Passion
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. อาบน้ำแร่แช่สมุนไพรคลายร้อน
14.00 – 15.00 น. Creativity แรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
15.00 – 16.00 น. Renewable Energy พลังงานทดแทน
16.00 – 17.00 น. Mind Athletics
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. อาบน้ำ
19.00 – 20.00 น. Introduce and Present the New Knowledge
20.00 – 21.00 น. FAQs ถามตอบปัญหา
21.00 – 05.30 น. นอน

DT09714

มหาราชันย์

17 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  1562 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย