ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นวิปัสสนาจารย์ ประจำปี 2563 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี

 มหาราชันย์   13 ก.พ. 2563

รับสมัครวิปัสสนาจารย์
ชาย – หญิง
ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการพระไตรปิฎกศึกษา หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ เป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ – ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้
รับ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 50 ปี ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

... ผู้สนใจสั่งสมบุญบารมีร่วมกัน ติดต่อโทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com … ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu

หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ ระยะสั้น 6 เดือน 20 สาระวิชา ปีละ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มกราคม - 30 มิถุนายน รุ่นที่ 2 เริ่ม 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี .
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 20 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
หลักสูตรธรรมปฏิบัติ รุ่นวิปัสสนาจารย์
ว1.พระไตรปิฎกศึกษาเบื้องต้น /ว2.ความหมายของธรรมะ /ว3.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
/ว4.ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12 /ว5.อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท
/ว6.สติปัฏฐาน 4 /ว7.สามัญผล /ว8.แก่นพรหมจรรย์ เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ /ว9.การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ /ว10.อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา /ว11. อริยมรรคมีองค์ 8
/ว12.สัจจะ๔, /ว13.ประเภทของฌาน โลกียฌาน – โกตตระฌาน นิพพาน,ภพ 3 ภูมิ 4 /ว14.ความสุขและความสงบ 16 ระดับ /ว15. .ปฏิจจสมุปบาท สัตว์ – บุรุษ และปฏิกูล /ว16.อาสาวักขยญาณ /ว17.องค์ธรรมต่าง ๆ ในมัคคจิต 4 (มากกว่า 60 ) /ว18.มัคคภาวนา 19 ประการ /ว19.ญาณ 73 /ว20.สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้
   

DT09714

มหาราชันย์

13 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5822 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย