"ปัญญา กับสังขารการปรุงแต่ง" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  

.
 "ปัญญา กับสังขารการปรุงแต่ง"

" .. ตามปกติคนเรามีปัญญาอยู่ในตัว "แต่ใช้ปัญญาไปในทางโลกเสียส่วนใหญ่ จึงได้ถูกตัณหา คือความอยากชักลากเอาปัญญาไปครอบครอง"

ปัญญาจึงกลายเป็นความคิดเห็น เป็นลูกมือให้แก่กิเลสตัณหาไป "เหมือนกับอาวุธของตำรวจที่ถูกพวกโจรลักไปได้แล้ว ก็จะเป็นเครื่องมือให้แก่พวกโจรไป" อยากจะทำอะไรให้คนอื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างไร ก็ทำตามใจ

นี้ฉันใด "ปัญญาของเรา เมื่อถูกกิเลสตัณหาลักพาไปได้แล้ว ก็จะกลายเป็นความคิดเพื่อเสริมการทำงานให้แก่กิเลสตัณหาได้เป็นอย่างดี"

- ถ้าเป็นฝ่ายธรรม เรียกว่า "ปัญญา"
- ถ้าเป็นฝ่ายกิเลสตัณหา เรียกว่า "ความคิดปรุงแต่งไปตามสังขาร"

"เหมือนกับปากกาด้ามเดียว" ถ้าเขียนไปทางคดีโลก ก็เป็นเรื่องของทางโลกไป ถ้าเขียนในทางธรรม ก็เป็นเรื่องของธรรม .. "

"ปัญญาสาม"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
 

5,446


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย