"ใจเป็นนาย กายวาจาเป็นบ่าว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ส.ค. 2561


 "ใจเป็นนาย กายวาจาเป็นบ่าว"

" .. "ใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ" พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทไว้ทั้งหมด ทรงมุ่งหวังต่อจิตใจเท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอย่างอื่น "เพราะใจเป็นนาย" ใจเป็นหัวหน้างานทุกแผนก "เรียกว่าใจเป็นนาย กายกับวาจานี้เป็นบ่าว" กิริยาอาการจะแสดงออกในลักษณะใด ขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้บงการ

"เมื่อใจได้รับการอบรมที่ถูกต้องตามหลักอรรถหลักธรรมแล้ว ย่อมจะสามารถยังความเคลื่อนไหวของกาย วาจาให้แสดงออกในทางที่ถูกทางเสมอไป" และไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อย "จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะได้รับการอบรม" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1985&CatID=2DT014902

วิริยะ12

9 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย