"ทำความดี คือความมีใจดี" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "ทำความดี คือความมีใจดี"

" .. อันความดีนั้นมีมากมายหลายประการ แม้จำแนกออกก็จะเห็นว่ายากแก่การปฏิบัติ ถ้ากล่าวรวมเพียงหนึ่ง ก็จะน้อย ดูง่ายแก่การปฏิบัติ "นั่นคือความมีใจดี" ถ้าทำความดีให้มีขึ้นในจิตใจแล้ว ก็จะทำให้อะไรอื่นดีไปด้วยได้

ผู้ฉลาดทั้งหลายจึงเห็นว่า "ไม่น่าจะเป็นการเหนื่อยยากวุ่นวายอย่างใดที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในใจตนให้หนัก" ให้ควรเป็นที่เคารพเชื่อถือได้ของคนดีอื่นทั้งหลาย .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

5,428


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย