"การปฏิบัติทางจิต" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    23 พ.ย. 2562

"การปฏิบัติทางจิต"

" .. ตามในธัมมะ .. พุทธะตรัสไว้ ..ไม่ให้แก้ไกล .. แก้ใจของตน
ทุกคนเป็นเหตุ .. ตัวเลศเล่ห์กล .. ตัวหมุนเวียนวน .. ตัวตนวัฏฏะ

เราจะชนะ .. ให้ละการหมุน .. ตัวจักรเสื่อมสูญ .. ด้วยตัวพุทธะ
เริ่มต้นต้องละ .. ปาปะเวรกรรม .. ศีลห้าประจำ .. กายจิตวาจา

ฝึกหัดทุกครา .. ไปมาไม่เว้น .. จนเป็นนิสัย .. จิตใจเห็นโทษ
จะได้ประโยชน์ .. ลงโทษบาปกรรม .. มนุษยธรรม .. เต็มภูมิเรียบร้อย .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
   DT014902

วิริยะ12

23 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย