"ศีลธรรมไม่ต้องขอจากพระ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    27 มี.ค. 2564

.
 "ศีลธรรมไม่ต้องขอจากพระ"

" .. คำว่า "ศีลธรรม" ในหลักธรรมชาตินั้น "ไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใคร" ตามวัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว "จึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมา" แม้เพียงแต่ผู้รักษาความถูกความดีงามประจำนิสัย "แล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก่ผู้อื่น" เว้นการประพฤติสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความถูกความดีงามของตน เพียงเท่านั้น "ก็พอจะทราบได้แล้วว่า ผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้ว"

อนึ่งเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติ เกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหนึ่ง "เกิดจากการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ มีสมณะชีพราหมณ์ เป็นต้นได้ศึกษาไต่ถามจากท่านแล้วสมาทานนำมาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง" เพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตน .. "

"ปัญญาอบรมสมาธิ"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_book_detail.php?cgiBookID=221   DT014902

วิริยะ12

27 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย