"มาจากจิตใจทั้งนั้น" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "มาจากจิตใจทั้งนั้น"

" .. เมื่อคิดเป็นบาป พูดออกก็เป็นบาป ทำอะไรก็ไปในทำนองคลองบาปนั่นแหละ มาจากจิตใจทั้งนั้น "เมื่อใจภาวนาพุทโธอยู่"เป็นใจบุญ ใจบุญใจกุศลในตัวเรานั้น "คิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศล"

ทำดี พูดดี คิดดี "ภาวนาอยูในใจทุกเวลา" จิตใจของผู้นึก ผู้เจริญเช่นนี้ ก็มีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด ไม่โกรธให้ใคร ไม่โลภอยากได้ของใคร "ไม่หลงใหลไปตามกิเลสกาม วัตถุกาม" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

5,417จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย