"จิตคือ ธาตุรู้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 ธ.ค. 2564

.
 "จิตคือ ธาตุรู้"

" .. แต่ว่าจิตนั้นก็ยังมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง "คือเป็นธาตุรู้ อันเรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้" คือรู้อะไร ๆ ได้ "แต่ว่าเพราะจิตที่ยังมิได้อบรมนั้นแม้จะเป็นธรรมชาติรู้ ก็ยังเป็นรู้ผิด รู้หลงอยู่" เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง

เพราะฉะนั้น เมื่อรู้สิ่งใดก็เป็นความรู้ที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง "แต่เป็นความรู้ที่ติดอยู่แค่มายาของสิ่งเหล่านั้น" ยังไม่ทะลุถึงสัจจะคือความจริง ฉะนั้น "จึงมีความยึดถือติดอยู่ในมายาของสิ่งนั้น ๆ ในโลก" เมื่อสิ่งที่ยึดนั้นเป็นเพียงมายา ไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริง "ความรู้ที่ยึดมายานั้นจึงเป็นความรู้ผิด" เป็นความรู้หลง .. "

"การปฏิบัติอบรมจิต"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3401


• "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ตถาตา เห็นเช่นนั้นเอง แล้วมันก็มีประโยชน์ คือไม่อยากอะไร

• สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดของผู้สันโดษ ย่อมทำให้เกิดสุข

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น

• การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย