."ความเห็นชอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

"ความเห็นชอบ"

" .. "ดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ" เมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลายมาฝึกหัดสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ "ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้มีความถูกต้องแล้ว" ตา หู จมูก ลิ้น กายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น

คือมี "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป เลี้ยงชีวิตก็ชอบ พยายามก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ "เพราะจิตดวงเดียวนี้มันเห็นชอบแล้ว" อะไร ๆ ทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้ก็ชอบไปด้วยเสียทั้งนั้น

จึงพูดได้ว่าแม้จะมีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็จริง "แต่ที่สำคัญก็คือดวงจิต" โอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากก็จริง แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้ว "ก็คือมาประพฤติปฏิบัติให้จิตดวงเดียวนี้เห็นชอบเท่านั้น" ก็เป็นอันว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 

5,513


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย