มนุสโส แปลว่า ผู้มีใจสูง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    30 มี.ค. 2558


มนุสโส แปลว่า ผู้มีใจอันสูง
แล้วชื่อนี่มันก็บ่งบอกถึงคุณสมบัติอยู่แล้ว
แล้วทำไมล่ะ..จึงใจไม่สูงเหมือนกับชื่อ
นี่นะควรพากันคิดกันตรองให้ดี

ใจที่ตกเป็นทาสของตัณหานั้น
ไม่ใช่เป็นคนใจสูง..เป็นคนใจต่ำ
เพราะตัณหานั้นมันมีแต่จูงลงไปทางต่ำ
มันไม่ได้จูงให้สูงขึ้นไป
ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลต่างหาก
ที่มันจูงใจของคนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ

ยกตัวอย่างเช่น เมตตาอย่างนี้แหละ
เมื่อบุคคลใดมาเจริญให้มากๆเข้าไปแล้ว
มันก็รู้จักให้อภัยแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลาย
ที่มาแสดงตนเป็นศัตรูหรือที่มาล่วงเกินตนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตนก็อภัยให้ ไม่โกรธตอบไม่เบียดเบียนตอบ
นี่แสดงว่า เป็นผู้มีใจอันสูง
เป็นผู้ไม่ต้องการเวรภัยต่างๆ
ก็จึงอภัยให้บุคคลต่างๆผู้มาล่วงเกินตน

นี่ถ้าผู้ใดประพฤติอย่างนี้ได้
ก็สมกับชื่อที่ว่า "มนุสโส"
แปลว่า ผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยเมตตาธรรม
ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
พึงพากันยกจิตใจของตน
ให้สูงขึ้นไว้ด้วยคุณธรรมต่างๆ มีเมตตา เป็นต้น

...

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


   DT017019

จำปาพร

30 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5424 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย