ถือธุดงค์ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม 11-15 มกราคม 2558 ริมลำธาร

 มหาราชันย์  

 ฤดูหนาวสิ้นฝนแล้ว ลมเหนือโชยมาให้หนาวเหน็บ
แต่ชอบนะ อากาศเย็น ๆ แบบนี้ ดีกว่าร้อนมากมายนัก เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน
ฤดูหนาว หนาวไม่มากเหมือนประเทศในแถบหนาวจริง ๆ
ความหนาวมีประโยชน์นะ
เวลาเจริญวิชชาและจรณะ จิตตั้งมั่นดีมาก
มีความสุขทั้งกายทั้งใจตลอดคืน
ออกจากฌานสมาบัติกันตอนตี 5 และเดินจงกรมจนถึง 6 โมงเช้า

เข้าไปบิณฑบาตรในยามเช้า ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ประมาณ 7 โมงเช้า
บิณฑบาตรครบทุกบ้านผู้สัทธาเสร็จแล้วกลับมายังกลดริมลำธาร
คุณโยมเดินตามพวกเรามาห่าง ๆ เป็นหมู่ใหญ่สัก 15-20 คน
ผู้เป็นหัวหน้าปราศรัยถามความเป็นมาของพวกเราหลากหลายคำถาม
แต่คถามที่คุณโยมปุจฉา แล้ววิสัชฌนาไปน่าสนใจมากเป็นดังนี้ครับ

ปุจฉา ??
การทำบุญที่พวกโยมกระทำกันในวันนี้พวกโยมได้บุญเท่าไหร่ครับ??

วิสัชฌนา ....!!!
เหตุแห่งบุญและผลบุญ คุณโยมลองเปรียบเทียบผลบุญดังนี้ครับ
สมมุติว่าเรามีเงินซื้ออาหารคือข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้ใส่ปิ่นโต 4 เถาหรือ 4 ชั้น
ถ้าให้ทานนี้แก่สัตว์เดรัจฉาน หวังผลได้ 100 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่โจรหรือขอทาน หวังผลได้ 1,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่คนธรรมดาผู้มีศีล หวังผลได้ 100,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้มีจิตสงัดจากกามนอกพระพุทธศาสนา หวังผลได้ 1 ล้านล้าน เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันและผู้บรรลุฌานสมาบัติ 1-8 ในพระพุทธศาสนาหวังผลได้ นับไม่ได้
ถวายแก่พระโสดาบัน 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสกทาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระสกทาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอนาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระอนาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอรหันต์ 1 องค์
ถวายแก่พระอรหันต์ 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
ถวายเป็นสังฆทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า ถวายทรัพย์นั้นสร้างวิหารทาน
สังฆทานและวิหารทานเป็นยอดของทานหรือบุญที่ทำด้วยอามิสคือทรัพย์

สังฆทานและวิหารทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์
การถึงไตรสรณะคมณ์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย
การถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า
การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว
การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การบรรลุปฐมฌาน
ปฐมฌานมีอานิสงส์ 1 กัปล์
ทุติยฌานมีอานิสงส์ 8 กัปล์
ตติยฌานมีอานิสงส์ 64 กัปล์
จตุตถฌานมีอานิสงส์ 500 กัปล์
อากาสานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 20,000 กัปล์
วิญญานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 40,000 กัปล์
อากิญจิญญายตนฌานมีอานิสงส์ 60,000 กัปล์
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานมีอานิสงส์ 84,000 กัปล์
ท่องโสลกหรือคาถาธรรมบท 1 บท มีอานิสงส์ 100,000 กัปล์ ไม่รู้จักทุคติเลย

แต่ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุพระโสดาบัน
พระโสดาบันเวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกิน 7 ชาติ
พระสกทาคามีเวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียง 1 ชาติ
พระอานาคามีไม่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์และเทวดาอีก ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส และบรรลุพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานในพรหมสุทธาวาสนั้น
เป็นพระอรหันต์บุญมากที่สุด เพราะได้เสวยวิมุติสุข และดับขันธ์ปรินิพพานกันในชาตินี้ไม่เกิดกันอีก

เกินจากอานิสงส์ของทาน นี่ตอบแถมให้นะครับโยม.    

5,459


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย