ธรรมทั้งหลายมีจากเหตุ : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 จำปาพร  

เหตุผลไปในทางดี ผลของทางดีก็มา เหตุนั่งผลก็นั่ง เหตุพูดผลก็พูด
เหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุสงสัยผลก็สงสัย นั่น..เห็นอยู่กับตา

ธรรมทั้งหลายมีนี้จากเหตุ แต่เหตุในทางพระพุทธศาสนา
จัดโดยย่อมี ๒ เหตุ โลกียเหตุ โลกุตตรเหตุ
"โลกุตตรเหตุ" นับตั้งแต่ "พระโสดาบัน" ขึ้นไปจนถึง "อรหัตตมรรค"
ส่วน "อรหัตตผล" ไม่เป็นผลเชื่อมโยงมาหาเหตุ เป็นผลขาดตอน
ส่วน "โลกียเหตุ โลกียผล" นั้นเป็นส่วนเกี่ยวกับทาง "วัตถุนิยม" เป็นส่วนมาก

ทางวัตถุนิยมก็มีดินน้ำไฟลม พอแต่งแส้มสรรค์ออกจากดินน้ำไฟลม
ส่วนอุดมคติเกี่ยวกับจิตกับใจที่คลุกเคล้าไปกับโลภ โกรธ หลง
ธรรมคำสอนพระบรมศาสดาเป็นธรรมคำสอนที่บรรเทาโลภ โกรธ หลง
ให้เบาบางและเหือดแห้งหายไปถ้าเอาไปใช้ในทางถูก
ถ้าเอาไปใช้ในทางผิดก็ทวีคูณ มันขึ้นอยู่กับผู้ใช้
คำสอนแต่ละบทละบาทเป็น "โลกุตตระ" ทั้งนั้น

...

พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี จ.มุกดาหาร

5,605จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย