ผู้วิเศษในโลกนี้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    4 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

อย่างทุกวันนี้นะหลายลัทธิเลยที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
เพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจว่า
ลัทธิใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่า "พระพุทธศาสนา" เลย
ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวไทย เป็นชาวพุทธ
ไม่ควรที่จะไปหลงใหลในลัทธิต่างๆเหล่านั้น
เขาโฆษณาว่าเหมือนกันแหล่ะ..อย่างนี้นะ
ก็ "พุทธ" อันเดียวกันนั้นแหละ อย่างนี้นะ
เขาเชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาอันเดียวกัน
คนที่ขาดปัญญา ขาดความใคร่ครวญแบบนั้นเรียกว่า ศรัทธาจริต
เชื่อตามคนอื่นไปเฉยๆ ตนเองขี้เกียจใคร่ครวญพิจารณา
เอาเพื่อนว่าเลย เพื่อนจูงไปไหนก็ไปเลย
แบบนี้ไม่ใช่ชาวพุทธ..ขอให้เข้าใจ

ถ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงแล้วจะไม่เชื่อง่ายงมงาย
เมื่อเรื่องใดๆมาถึงเข้า เช่นอย่างว่า
"ท่านผู้นั้นน่ะเป็นผู้วิเศษนะ" "ท่านผู้นั้นศักดิ์สิทธิ์นะ"
อย่างนี้นะเช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระวิษณุ
เจ้าแม่กวนอิม อะไร..ท้าวมหาพรหม เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่
หมู่นี้ ลัทธิโยเร เกิดขึ้นนะโยเร แต่ก่อนมูนลิซึ่ม
บังเกิดโยเรขึ้นอีกแล้ว โยเรนี่เป็นของชาวญี่ปุ่น
มูนลิซึ่มนี่เป็นเกาหลีใต้ มันเป็นอย่างนี้

เออ..เราก็ไม่ดูหมิ่น ไม่เหยียดหยามลัทธิของเขาดอกความจริงน่ะ
แต่ว่าเขาเห็นมาอย่างนั้น เขานับถือมา เขาก็เผยแผ่อย่างนั้น
แต่คนไทย..ชาวพุทธเรานี่นะ ต้องใคร่ครวญ ต้องศึกษาให้รู้
รู้ว่า "มันเป็นทางพ้นทุกข์จริงหรือ?" นี่นะ เราอย่าเพิ่งไปเชื่อก่อน

ถ้าเราศึกษาดูนักปราชญ์ในพุทธศาสนาท่านรับรองแล้วว่าเป็นทางพ้นทุกข์จริง
อย่างนี้จึงค่อยนับถือ จึงค่อยปฏิบัติความมุ่งหมายของการแสดงนี้นะ เป็นอย่างนั้น
ถ้าได้ไปปรึกษาหารือกับนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนา
ที่ท่านปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว
เมื่อท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่า มันไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้า
ท่านก็บอกว่า "ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์" เมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้ว เราควรเชื่อ

เพราะว่าพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติ
ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัย ท่านจดจำเอาได้แล้วท่านลงมือปฏิบัติ
ท่านย่อมรู้ผิดรู้ถูก รู้ว่าทางนี้เป็นทางผิด
รู้ว่าทางนี้เป็นทางถูก อย่างนี้นะ ท่านย่อมรู้ดี

แล้วถ้าพูดอีกนัยหนึ่งนะ
"ศาสดาใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนอย่างพระองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ไม่มี"
ไม่มีในยุคใดสมัยใดก็ตาม ฉะนั้นชาวพุทธเรานะ
ขอให้พากันอุทิศชีวิตบูชาพระพุทธเจ้านี่..พอแล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปหลงใหลกับความโฆษณาชวนเชื่อ
ว่าผู้นั้นวิเศษนา ผู้นี้วิเศษนา .. ไม่จำเป็น

อันบุคคลใดถ้ายังไม่สิ้นกิเลส ยังละกิเลสไม่หมดแล้ว
จะเป็น "ผู้วิเศษ" ไม่ได้เลย
"ผู้วิเศษในโลกนี้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์"
นั่นแหล่ะแล้วก็พระอนาคามี พระสกิทาคามี พระโสดาบัน
อันนั้นท่านก็วิเศษโดยเอกเทศอันนี้
ถ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วเป็นผู้วิเศษสุด
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยDT017019

จำปาพร

4 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย