ดนตรีสมาธิ Meditation music
 Webmaster   13 ก.ย. 2566

#ดนตรีผ่อนคลาย
#บันทึกไว้เพื่อเปิดเวลาทำสมาธิของสามเณรนักเรียน #ดนตรีผ่อนคลาย

เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ บำบัดความเครียด
_____________________________
ดนตรีบำบัดเป็นการนำศาสตร์แห่งศิลปะมาประยุกต์ใช้ในเชิงการรักษา ซึ่งนับเป็นหัวข้อการค้นคว้าที่น่าสนใจถึงประสิทธิผลทางการรักษา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าดนตรีและเสียงเพลงสามารถส่งผลทางการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือฟื้นฟูสภาวะร่างกายหรือจิตใจได้จริง แม้ดนตรีบำบัดจะเป็นศาสตร์การบำบัดที่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง และถูกนำมาใช้บ้างแล้วในสถานพยาบาลต่างประเทศบางแห่ง แต่ในส่วนของประเทศไทย ยังคงไม่มีการนำมาใช้ประกอบการรักษาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า อาจมีงานวิจัยค้นคว้าที่สามารถยืนยันถึงประโยชน์และประสิทธิผลของดนตรีบำบัดได้อย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้ต่อไป

ในงานวิจัย มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะสมองเสื่อมมากมาย ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค้นพบว่า ดนตรีบำบัดมีผลต่อการปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้ในชั่วระยะเวลาสั้น ๆ แต่ยังไม่มีงานค้นคว้าใดที่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงผลทางการรักษาในระยะยาวจากการรักษาด้วยดนตรีบำบัด

ขอบคุณขอมูล : pobpadDT0003

Webmaster

13 ก.ย. 2566

 เปิดอ่านหน้านี้  6773 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย