เหตุใดอภัยทานจึงเลิศกว่าธรรมทาน

   

Tธรรมทานว่าเลิศแล้วเหตุใดจึงไม่อาจสู้อภัยทานได้


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ท่านฉลาดขึ้นทุกปีหรือท่านโง่ลงไปทุกปี...

• พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ‘สุวโจ’ หรือ การว่ากล่าวได้ง่าย สามารถรับฟังเสียงสะท้อนด้วยความนุ่มนวลยินดี ถือเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง

• "เนื้อนาบุญของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย