รบกวนช่วยทำแบบสอบถามหน่อยค่ะ

 lonelyme    

รบกวนช่วยทำแบบสอบถามหน่อยค่ะ เรื่อง “ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้แนวทางการตลาดธรรมะในเขตกรุงเทพมหานคร”

http://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9NQONS8QbEyRFAM
ไม่เข้าใจคำถามเท่าไร
แต่จะให้เผยแผ่อย่างมีประสิทธิผลเริ่มจากตัวเราก่อน
รักษาศีลให้มั่นคง
เป็นการเผยแผร่ที่ดี ประการหนึ่งทีเดียว


 3,765 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย