ปฏิบัติธรรม 10 - 13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

 สุมล  

ปฏิบัติธรรม 10 - 13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลแก่ตนเองและเพิ่มบุญบารมีถวายเป็นพุทธบูชา
ปฏิบัติธรรม 10 - 13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

10 มิถุนายน 2554
07.00-09.00 น. เข้าที่พัก ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
1.เจริญโสดาปัตติมัคค
2.เจริญฌานสมาบัติ 8
3.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญเจโตวิมุติ โดยเจริญสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีฌานสมาบัติ 8 เป็นบาท
5.พาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะด้วยมโนมยิทธิ.
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.เจริญปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน
พาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นยามาของท้าวสุยามด้วยมโนมยิทธิ.
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
1.จิตตกรีฑา ฝึกฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 ฝึก 14 ข้อ
2.วิโมกข์ 8
3.สมาบัติ 3
4.ฝึกให้กายลอยขึ้นจากพื้นเพื่อเจริญินทรีย์ 8 ให้แกล้า.
20.00-01.00 น. สนทนาธรรม Mind Mapเรื่อง ธรรมะคืออะไร และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

11 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
1.เจริญสกาทาคมีมัคค อนาคามีมัคค และอรหัตตมัคค โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกวิชชา 8
3.พาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยมโนมยิทธิ.
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ 50 เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
3.พาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนิมมานรดีของท้าวสุนิมมิตด้วยมโนมยิทธิ.
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น.
1.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
2.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
3.ฝึกการสำรวมระวังจิตให้หลุดพ้น
4.พาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นปรนิมมานรดีสวัสดิ์ของท้าว วสวัตตี ด้วยมโนมยิทธิ.
20.00-01.00 น. สนทนาธรรมเรื่องกลุ่มจิต ทางสายกลางเรื่องมรรคมีองค์ 8 และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

12 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
1.ฝึกการทรงฌานและอริยผลในอริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน และการทำการงานในชีวิตประจำวัน
2.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตาให้บรรลุมัคค 4 ผล 4
3.พาไปเที่ยวพรหมโลกชั้นมหาพรหมาของท้าวสหัมบดีพรหมด้วยมโนมยิทธิ.
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.เจริญปัญญาวิมุติ เจโตวิมุติ โดยเจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย ทรงฌาน 2-3-4
3.ฝึกลอยขึ้นจากพื้นเพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
4.พาไปเที่ยวพรหโลกั้นอาภัสสระของท้าวผกาพรหมด้วยมโนมยิทธิ.
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น. วิโมกข์ 3,8 , สมาบัติ 3
20.00-01.00 น. สนทนาธรรม ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุมัคค 4 ผล 4 และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00น. นอน

13 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.ทบทวนสิ่งที่สอนไปแล้ว
1.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตาให้บรรลุมัคคผล
2.เจริญเจโตวิมุติ .
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.ทบทวนสิ่งที่สอนไปแล้ว
1.ฝึกทรงฌานยังกุศลให้ถึงพร้อมในทุกอริยาบท เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เจริญสมาธิภาวนาจนบรรลุฌานสมาบัติ 8 ขณะลืมมตา
3.เจริญมัคคภาวนาจนบรรลุอริยมัคค 4 ขณะลืมตา.
16.00-18.00 น. กลับบ้าน


ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรม จะบรรลุฌานที่ 4 หรือจตุตถฌานภายใน 20 นาทีเท่านั้น .

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
2.มีห้องนอน – ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373..เจริญในธรรมครับ..


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เต่าชอบโอ้อวด (คังเคยยชาดก)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย