ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา

 1000stars    7 ก.พ. 2555

โครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา ขอเชิญสมาชิกมูลนิธิและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

“งานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข”
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555

นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำริสร้างพระศานติตารามหาสถูป ซึ่งเป็นพระสถูปเจดีย์และวิหารตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต เป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ และสถานบำเพ็ญบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มูลนิธิจึงได้จัดงานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาในปีนี้เป็นปีที่สาม กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 5000 ที่ พิธีอภิเษกองค์พระแม่ตารา พิธีอภิเษกสถูปมนตร์ และพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้มีอายุยืนยาว นำภาวนาโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะมีกิจกรรมศิลปะกับศรัทธา เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเสวนาหลักธรรมเบื้องหลังงานศิลปะ ร่วมงานประมูลและจำหน่ายภาพวาดขทิรวันฝีมือกลุ่มศิลปินเมืองหัวหินซึ่งตั้งปณิธานร่วมทำบุญในโครงการพระศานติตารามหาสถูป
เกี่ยวกับกิจกรรมและอานิสงส์ของพิธี
1. พิธีถวายเครื่องบูชา 5000 ที่
เป็นการถวายเครื่องบูชาห้าอย่าง อย่างละ 1000 ที่ รวมเป็น 5000 ที่ เครื่องบูชาแต่ละอย่าง ได้แก่ น้ำดื่ม (ความบริสุทธิ์) ธูป (การชำะล้างให้สะอาด) ดวงประทีป (แสงสว่าง) ผลไม้ (ความอุดมสมบูรณ์) และดอกไม้ (ความงดงามหลากหลาย) อานิสงส์ของพิธีนี้ ทำให้ได้สั่งสมบุญบารมี ได้ถวายสิ่งอันประเสริฐแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
2. พิธีอภิเษกรูปหล่อพระอารยาตารามหาโพธิสัตว์
นับเป็นศุภฤกษ์ที่เราจะได้ฉลองรูปหล่อพระโพธิสัตว์ตาราองค์แรกของขทิรวันด้วยกัน พระแม่ตาราพระองค์นี้มีนามว่า “ขทิรวนีตารา” พระผู้ป้องกันภัยแปดประการ
3. พิธีอภิเษกสถูปมนตร์ การนำธงที่สกรีนคาถาหัวใจของพระพุทธเจ้ามาสร้างพระสถูปผ้าเพื่อให้มนตราแผ่ไปในอากาศ เป็นการให้มนตราแก่จักรวาล เปรียบดังมีการสวดมนตร์อยู่ตลอดเวลา และให้อานิสงส์ในการสะเดาะเคราะห์ ขจัดอุปสรรค ให้มีโชคลาภและมงคลในชีวิต ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ 4. ประมูลภาพวาด “ศิลปะกับศรัทธา” จัดโดยอาจารย์ทวี เกษางามและกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน เสวนาและประมูลภาพวาดขทิรวันเพื่อพระมหาสถูป กิจกรรมนี้เน้นการรังสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากความเชื่อในคุณงามความดีเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่น
5. ถวายดวงประทีป เดินเวียนเทียนและสวดมนตราแห่งความกรุณา เป็นการขจัดความมืดบอดของสังสารวัฏ ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยแสงแห่งปัญญา เป็นการสั่งสมบุญบารมีด้วยการแผ่ความรักความกรุณาแก่สัตว์โลกหกภพภูมิ 6. พิธีมนตราภิเษกเพื่อให้มีอายุยืนยาว เนื่องจากกิจกรรมในปีนี้ใกล้กับวันปีใหม่ทิเบต (22 กุมภาพันธ์ 2555) เพื่อฉลองวาระอันเป็นมงคลนี้ ริมโปเชจะได้ประกอบพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้ทุกท่านมีอายุยืนยาว เป็นพิธีที่พระอาจารย์ขอพรจากพระพุทธเจ้าผู้ประทานอายุยืนยาวมาให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ขอพรให้เรามีอายุยืนยาว ไม่พบภัยอันตรายที่ทำให้สิ้นชีวิตก่อนวัยอันสมควร และขอพรให้มีชีวิตที่เป็นสุข พิธีนี้จะจัดในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
7. ปล่อยปลา 100,000 ตัว อานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาว แต่การให้นั้นต้องทำด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ ปรารถนาที่จะสัตว์ที่ถูกกักขังได้รับความสุข สำหรับกิจกรรมที่หกและเจ็ด จัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ตามรายละเอียดดังนี้
กำหนดการ วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข

วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2555
09.30 น. พิธีเปิด
09.45 น. พิธีอภิเษกพระอารยาตารามหาโพธิสัตว์
10.00 น. พิธีอภิเษกสถูปมนตร์องค์ที่ 5 และสถูปมนตร์พระแม่ฉัตรขาว องค์ที่ 1
10.30 น. พิธีถวายเครื่องบูชา 5000 ที่
11.00 น. พระอาจารย์สวดมนตร์ให้พร แขกผู้มีเกียรติให้พร สนทนาธรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมย่อย พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. กิจกรรม “ศิลปะกับศรัทธา” นำโดยอ.ทวี เกษางาม ประมูลภาพวาดขทิรวัน ฝีมือกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน
16.00 น. ผู้ร่วมงานรับของขวัญมงคลจากริมโปเช
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เดินเวียนเทียน ถวายดวงประทีป มนตราภาวนา
20.00 น. พิธีอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ สนทนาธรรมกับริมโปเช
22.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2555
06.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. พิธีมนตราภิเษกเพื่อให้มีอายุยืนยาว ฟังธรรมเรื่องการสร้างสันติสุขในจิตใจ
11.30 น. ปลูกต้นไม้แห่งโพธิจิตพร้อมกับริมโปเช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ
13.00 น. ออกเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจาน
14.00 น. ปล่อยปลา 100,000 ตัว
15.00 น. ริมโปเชอนุโมทนาบุญกุศของเจ้าภาพและผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ข้อคิดทางธรรมสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่าย ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา
หมายเหตุ
1.กรณีต้องการเดินทางด้วยรถตู้มูลนิธิ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางท่านละ 500 บาท
(ไป-กลับ รวมค่าเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจาน) รถตู้ออกจากบ้านมูลนิธิในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับถึงบ้านมูลนิธิในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 18.00 น.

2.กิจกรรมที่ต้องการจิตอาสามีดังนี้
* เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ เช้า จัดเตรียมเครื่องบูชา 5000 ที่ และ บ่าย จัดเตรียมดวงประทีป 2000 ดวง
* อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ เช้า ลาเครื่องบูชาและใส่ถุงเพื่อนำไปแจกจ่าย เก็บแก้วถวายดวงประทีป จัดเตรียมต้นไม้และสถานที่ปลูก บ่าย ดูแลเรื่องการปล่อยปลา
3. หากประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม “วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ” โปรดติดต่อมูลนิธิพันดารา สอบถาม / ลงทะเบียน
Email: 1000tara@gmail.com โทร. 087-829 9387, 083-300 8119 โทรสาร 02-5114112
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำบริสุทธิ์ ธูป ดวงประทีป ผลไม้ ดอกไม้และร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ด้วยการฝึกวิริยะขันติ และกรุณาบารมี
 4,184 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย