@ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?

 motorola31313@gmail.com    1 ส.ค. 2555

*ชีวิตย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา,มีเกิดขึ้น,ตั้งอยู่,ดับไป.สรรพสิ่งล้วนป่นสลายกลายเป็นผงธุลี,กระดูกกองดังภูเขา,น้ำตาแห่งความจำพรากมากมายดังท้องทะเล,ใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักร,จงใช้เวลาและหน้าที่ของชีวิตที่น้อยนิด,ให้คุ้มค่ากับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากเลย*   


ที่มา : เว็บบอร์ดธรรมะไทย


@กิเลสเหมือนผู้ก่อการร้าย,เองมา,ข้ามุด,เองหยุด,ข้าแหย่,เองแย่ข้าตี,เองหนี,ข้าตาม,
กิเลสจึงเหมือนนายที่ทารุณ,เหมือนโรคร้ายฝังอยู่คอยรุมเร้า!


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์

• "กายนี้เป็นชัยภูมิ ให้พิจารณากายก่อน"(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย