มีเรื่องอยากถามครับ

 SarisPoom    

ฆราวาสธรรม 4 คืออะไรครับ ผมต้องทำการบ้านครับT^T
... No answerอะ


หลักธรรมสำหรับการครองเรือน, ธรรมของผู้ครองเรือน มี ๔ อย่างคือ
๑.สัจจะ ความจริง เช่น ซื่อสัตย์ต่อกัน
๒.ทมะ ความฝึกฝน ปรับปรุงตน เช่น รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ์ บังคับตนเองปรับตัวเข้ากับการงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้ดี
๓.ขันติ ความอดทน
๔.จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ

จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์
ผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือน มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ
สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ
ผู้นั้นแลละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก

ถ้าว่าเหตุแห่งการได้ชื่อเสียงยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดี
เหตุแห่งถารได้ปัญญายิ่งไปกว่าทมะก็ดี
เหตแห่งการผูกมิตรยิ่งไปกว่าจาคะก็ดี
เหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติก็ดี
มีอยู่ในโลกนี้ไซร้
เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากแม้เหล่าอื่นดูเถิด ฯ


จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตhttp://www.84000.org/tipitaka/read/?25/311/361
อยากรู้ธรรมเพียงเพื่อทำรายงานให้เสร็จหรอครับ ถ้าทำเสร็จแล้วก็มาอ่านพระไตรปิฎกบ้างนะครับ


สาธุครับ


 4,166 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย