วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฎิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

 ooh3939  

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฎิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
ในโอกาส ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : สัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ระหว่างวันที่ 31 - 4 มิถุนายน 2555
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง กำหนดจัดปฎิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุยายน พ.ศ. 2555 ( 4 คืน 5 วัน) ด้วยตระหนักว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญามีหลักธรรมคำสอนที่เป็นเหตุผล เพื่อให้พ้นทุกข์และออกจากทุกข์ได้ โดยเน้นความสำคัญของการปฎิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวกิเลส มีเป้าหมายสูงสุด คือการบรรลุธรรมและเข้าสู่พระนิพพาน ในวิธีการบรรลุธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในวิมุตติสูตรว่ามี ๕ ประการ คือ
๑. การฟังธรรม ๒. การแสดงธรรม ๓.การสาธยายธรรม การพิจารณาธรรม และ ๔.การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมากดังนี้ว่า
" ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความรักในเรา ผู้นั้นพึงเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับติสสะนี้เถิดเพราะ
ชนทั้งหลายทำการบูชาด้วยของหอมและมาลา เป็นต้น ก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริง
ส่วนหมู่ชนผู้ปฎิบัติอันสมควรแก่ธรรม คือ เจริญกรรมฐานสมควรแก่มรรคผล นิพพาน จึงได้
บูชาเราอย่างแท้จริง ดังนี้ "

ซึ่งในวันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน จะมีกิจกรรมเสริมอีกมากมายเช่น การสวดมนต์ ๑๒ ตำนาน
การแสดงธรรม การบรรยายธรรม และการเวียนเทียนรอบอุโบสถ

ติดต่อสมัครปฎิบัติธรรม ( ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ )ได้ที่:
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร: ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔

กำหนดการปฏิบัติธรรม(ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ )


วันเปิดการอบรมวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

12.00-13.30 น. ลงทะเบียน

14.00-15.00 น. กล่าวต้นรับ และปฐมนิเทศ

15.00-16.00 น. พักดื่มน้ำปานะ

16.00 น. ไหว้พระสวดมนต์เย็น / สมาทานศีล/สมาทานกรรมฐาน ให้กรรมฐาน

17.30 น. พระวิปัสสนาจารย์สาธิตและนำการปฏิบัติ / พักดื่มน้ำปานะ

19.30 น. ปฏิบัติธรรม

21.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา

พัก เข้านอน

กำหนดการประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติธรรม

06.00 น. ไหว้พระ/สวดมนต์ สมาทานศีล

07.00 น. อาหารเช้า

08.30 น. ปฏิบัติธรรม

11.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติธรรม

16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ

17.30 น. สวดมนต์เย็น

18.00 น. ปฏิบัติธรรม

19.00 น. ธรรมบรรยายวิปัสสนากรรมฐาน

20.00 น. ปฏิบัติธรรม

21.45 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา

22.00 น. พัก เข้านอน


กำหนดการประจำวันเสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติธรรม

06.00 น. ไหว้พระ/สวดมนต์ สมาทานศีล

07.00 น. อาหารเช้า

08.30 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์

11.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์

16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ

17.30 น. สวดมนต์เย็น

19.00 น. ธรรมบรรยายวิปัสสนากรรมฐาน

20.00 น. ปฏิบัติธรรม

21.45 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา

22.00 น. พัก เข้านอน

วันปิดการอบรมวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติธรรม

05.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์

05.30 น. โยคีแสดงความรู้สึก / รับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนโครงการและหนังสือ cd ในการปฎิบัตธรรม

07.30 น. พิธีปิด / ลากรรมฐาน

08.00 น. ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดไผ่เหลือง
ฟังพระธรรมเทศนา อาหารเช้า แล้วจบรายการ

หมายเหตุ : ท่านใดจะอยู่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูาชาต่อก็ได้ หรือประสงค์จะปฎิบัติต่ออีกคืนก็ได้

1. ท่านสามารถบริหารเวลาอาบน้ำได้เอง

2. น้ำปานะจัดไว้หน้าห้องปฏิบัติ ขอให้ท่านบริการตนเอง ตามความเหมาะสม

3. การสอบอารมณ์เริ่มสอบวันที่ 3 ของการปฏิบัติโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

4. ท่านต้องไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนด จะแจ้งให้ทราบของ เย็นวันที่ 2 ของการปฏิบัติ

(กรุณาไปถึงก่อนเวลาที่กำหนด 15 นาที)

ที่มา : วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฎิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

3,664


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย