ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์

 morijung_llsa    15 พ.ค. 2555

อาตมาภาพ ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
(ครบทั้ง 4 เล่ม) เพื่อนำมาให้พระและสามเณรในวัดได้เรียนในเวลาว่าง
........................................................................
หากญาติโยมท่านใดมี CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์ ดังกล่าว
ติดต่ิอบริจาคได้ที่ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (โทรศัพท์ 082-4448270)
หรือที่อยู่ "เลขที่ 774 วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000"
........................................................................
เจริญพร


• "การอุทิศบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• คมคำธรรมออนไลน์ ของท่านว.วชิรเมธี

• เหตุปัจจัยของสมาธิ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

• ปิดเทอม น้ำท่วม อย่าให้น้องๆเสียโอกาส มาเรียนสู่ปัญญาโลก และปัญญาธรรม ณ บ้านอารีย์

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย