งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี (ปิดรับบริจาค) Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee (Closed)

 watsritawee    13 เม.ย. 2562

งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Saturday, July 18, 2020. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.​


ที่มา : https://watsritawee.org


ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี
The progress of Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, March 9, 2020: The 69th birthday of Phra Puttisarametee


ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน
The progress of Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 17, 2020: Painting the ceiling


ฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานทอดผ้าป่าสามัคคี
The Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, August 9, 2020: Making an off-season offering of robes and other needs to monks


  3,764 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย