บอกบุญสร้างสะพานเชื่อมคูเมือง ระหว่างวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และวิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ จังหวัดน่าน

 amita_zz    10 มิ.ย. 2562

โครงการสร้างสะพานเชื่อมคูเมือง ระหว่างวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และวิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร งบประมาณการสร้างสะพาน จํานวน ๕ ล้านบาท สะพานนี้จะอํานวยความสะดวกแก่พระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่มานมัสการองค์พระมหาธาตุภูเพียง แช่แห้ง และนิสิต นักศึกษา ตลอดถึงอํานวยความสะดวกต่อโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ และ ระดับประเทศ

อานิสงส์ของการทําบุญสร้างสะพาน ผู้ที่ทําบุญด้วยการสร้างสะพาน จะได้รับอานิสงส์ในผลบุญนั้นอย่างสูงส่ง คือในยามยากก็จะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือ จะมีแต่คนหยิบยื่นน้ําใจให้อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีความมั่นคงในการงาน เริ่มกระทําสิ่งใดไม่นาน ก็จะมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจ และหยิบยื่นตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นให้ ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับสะพาน ซึ่งแข็งแกร่ง มั่นคง อานิสงส์นี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่มืดมนเหมือนมีคน มาชี้ทางให้ แม้มีอุปสรรคก็จะพบทางแก้ หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอ อันตรายไม่มากล้ํากราย คิดทําสิ่งใดมีความ หนักแน่น ทําให้การนั้นๆ ส่งผลสําเร็จในทุกครา...

ร่วมทําบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี วัดพระธาตุแช่แห้ง (สร้างสะพานข้ามคูเมืองโบราณ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่บัญชี 695 – 0 – 33235 – 1
รับโอนเงินเข้าบัญชี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562


ขออํานาจกุศลบุญราศีที่ท่านได้กระทําในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย อํานวยพรให้ท่าน และครอบครัว ประสบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ประกอบกิจการใด ที่ชอบด้วยกุศลก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการเทอญ.  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,726 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย