ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 12 เมตร

 s    29 มิ.ย. 2554

พระพุทธรูปปางประทานพร หล่อด้วยเนื้อโลหะผสม ปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดหนองพลับ หมู่ ๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน

ร่วมทำบุญได้โดย
เลขที่บัญชี 350 212990 2
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาหัวหิน
บัญชีออมทรัพย์ วัดหนองพลับ
โทร 089 - 8364129

พระพุทธรูปปางประทานพร

การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นการนำเอาพระพุทธจริยา (พระจริยวัตร หรือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า) มากำหนดพระอิริยาบถตามพุทธจริยา ๔ อย่าง คือ ยืน เดิน นั่ง และ นอน ในอิริยาบถยืน มี ๒๔ ปาง อิริยาบถเดิน ๑ ปาง อิริยาบถนั่ง ๓๗ ปาง และ อิริยาบถนอน ๔ ปาง รวมเป็น ๖๖ ปาง
คติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปปางประทานพรนั้น เป็นพระพุทธรูปประจำปีมะแม ซึ่งเป็นการสร้างตามที่ปรากฏในพระพุทธประวัติในตอนที่ว่า เมื่อครั้งพระอานนท์ถูกเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า ท่านได้ขอพร ๘ ประการจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่
๑.ไม่ประทานจีวรอันประณีตแก่ท่าน
๒.ไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้มาแก่ท่าน
๓.ไม่ประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์
๔.ไม่ทรงพาท่านไปในที่นิมนต์
๕.ขอให้พระพุทธองค์ไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้
๖.ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาจากแดนไกล ขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที
๗.ถ้าท่านมีความสงสัยขอให้ถามท่านได้ทันที
๘.ถ้าพระพุทธองค์ทรงไปแสดงพระธรรมที่ไหน ถ้าท่านไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง


ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำครหาว่า ท่านอุปัฏฐากแล้วไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระพุทธองค์เลย พระพุทธองค์ได้ประทานพรทั้ง ๘ ประการแก่พระอานนท์

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,651 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย