ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าลูกนิมิต ณ.วัดหนองนา ตำบล บ่อทอง อำเภอบางระกำ พิษณุโลก

 socoman    10 พ.ย. 2563

ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าลูกนิมิต ณ.วัดหนองนา ตำบล บ่อทอง อำเภอบางระกำ พิษณุโลก


• ๑๒.ปางสมาธิเพชร

• "กรรมส่วนรวม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ๒๓.ปางพระเกศธาตุ

• วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

• เพลงธรรมะ ชุด DOVE

• กินเจปีนี้ ภูมิแพ้ต้องดีขึ้น

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย