บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    19 ก.พ. 2564• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล

• คาถาพระตรีมูรติมหาเทพ

• ดาวน์โหลดหนังสือ พุทธวจน แก้กรรม(โดยตถาคต)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย