สร้างบุญใหญ่ถวายพระรัตนตรัย

 tanapon2522    16 ก.ค. 2554

อาตมา พระธนพนธ์ ขนฺติวโร อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมศรัทธาทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ถวายเป็นกุศลแด่องค์พระรัตนตรัยเพื่อความสุขความเจริญของชีวิต
1 พระพุทธรูปปั้นปูน ทรงเครื่อง ปางยืนประทานพร สูง 8 เมตร ถวายเป็นพุทธบูชาราคารวมปั้นพระ ฐาน และ ฉัตรทองเหลือง ประมาณ 700,000 บาท
2 พระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สัก ถวายเป็นธรรมบูชา ราคา 40,000 บาท
3 สร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ถวายเป็นสังฆบูชา 120,000 บาท
4 สร้างห้องน้ำ 6 ห้อง ปลดทุกข์โศกโรคภัย ประมาณ 100,000 บาท
หลวงพี่ว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างพระใหญ่ขนาดสูง ตั้ง 8 เมตร ลองคิดดูว่าพระขนาดใหญ่สูงตั้ง 8 เมตรตั้งอยู่บนเนินเขาเด่นสง่า ใครขับรถผ่านไปผ่านมาข้างล่างพอเห็นก็ต้องมีจิตเป็นกุศลน้อมมายังพระพุทธองค์นี้อยากขึ้นมากราบไหว้ ครั้นถ้า พระพุทธที่เรามีส่วนช่วยสร้างทำให้จิตอันเป็นกุศลเกิดขึ้น 1 ดวงนั้นย่อมหมายถึง บุญกุศลของผู้มีส่วนช่วยสร้างได้เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน หากพระท่านองค์นี้อยู่ไปซัก 100 ปี จะทำให้บุคคลต่างๆขึ้นมากราบไหว้ท่านมากเพียงใดนั้นหมายถึงอานิสงส์และผลบุญที่ผู้ร่วมสร้างจะได้รับก็จะมีมากมายมหาศาลและยาวนานตามไปด้วย และ ไม่เพียงแค่นั้นเพราะ ปัจจัยจ่ายต่างที่ร่วมบุญเข้ามานั้นจะมีอานิสงค์ถึง 4 อย่างด้วยกันตามที่ได้กล่าวมา
บุญทั้ง 4 อย่างนี้อาตมาทำด้วยความศรัทธา เคารพ เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอันมีสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ทำด้วยความจริงใจและมีกำลังใจมาก ทำด้วยความรักเทิดทูลในคุณบิดามารดา และคุณครูบาอาจารย์หากแม้สิ่งที่อาตมากำลังทำอยู่นี้มีอานิสงส์ผลบุญมากเพียงใด ก็ขอน้อมถวายแด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิญาณเจ้าทุกๆพระองค์ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกๆพระองค์อาตมาขออุทิศให้ทั่วถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎะสงสาร ทั้ง 20 ชั้น ในพรหมโลก 6 ชั้น เทวโลก ในมนุษย์โลก มารโลก ยมโลก พญานาค นาคา และ นาคี ทุกชั้นภูมิทั้งหลาย ในอบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ ทั้งท่านที่เป็นญาติ ได้แก่มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติทั้งหลาย รวมทั้งครู อุปฌา อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี เทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และ ที่ข้าพเจ้าเคารพบูชา บูรพกษัตริย์ - กษัตรี วีรชน วีรสตรี ผู้กล้าเพื่อแผ่นดินทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระยายมราช และบริวารทั้งหลายของพระองค์ท่าน ยมบาล ยมทูต ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ ณ. สถานที่แห่งนี้ ผีบ้าน - ผีเรือน เจ้าทุ่ง - เจ้าท่า เจ้าป่า - เจ้าเขา เจ้าถ้ำ เจ้าที่-เจ้าทาง และ ทุกๆที่ ที่ข้าพเจ้าได้เหยียบย่าง หรือผ่านทางไป แม่พระธรณี พระพาย พระเพลิง พระคงคา พระพิรุณ พระโพสพ แม่นางไม้ แม่นางกวัก พรายน้ำ กุมาร กุมารี สัมภเวสี ทั้งหลาย

ด้วยผลบุญนี้ อาตมา ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่อาตมาได้เคยล่วงเกินท่านมา ด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี โดยที่อาตมาเจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี โดยที่อาตมารู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ด้วยผลบุญนี้อาตมาขออุทิศให้ศัตรูทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของท่านทั้งหลายตลอดชั่วกาลนาน ท่านที่มีความสุขอยู่ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้น ท่านที่มีความทุกข์อยู่ขอความทุกข์ของท่านจงหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดอโหสิกรรมให้แก่อาตมาด้วย ส่วนตัวของอาตมาเองขอประกาศอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ละเมิดล่วงเกินอาตมามาแล้วเช่นเดียวกัน อาตมาไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับท่านผู้ใด ขอเป็นมิตรกับทุก ๆ ท่านตลอดชั่วกาลนาน
ด้วยผลบุญนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วทั้งสากลพิภพได้โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งสุข๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุขในสวรรค์ สุขในพระนิพพาน เป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย ปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สมบูรณ์ พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ มีทรัพย์สินมหาศาล เป็นทานธารณะ ตั้งใจทำอันใด ให้สมปรารถนามหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง คำว่า “ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ”< จงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์ สมบูรณ์พูนสุขทุกประการ ได้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดสติ ปัญญาญาณ ได้บรรลุฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติ วิชชาสาม ปฏิสัมภิทาญาณสี่อภิญญาหก ได้บรรลุมรรค ผล พระนิพพาน ในอนาคตกาล อันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วย เทอญฯ
และหากท่านใดได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาก็ขอตั้งสัตยาธิฐานน้อมเอาบุญกุศลที่ได้ทำแล้วมีมากสักเพียงใดตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มากเท่านั้นตามแต่จะปราถนาเทอญ ขอทุกท่านจงมีความสุข
เจริญพร
ร่วมสร้างบุญได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพ หมายเลขบัญชี 511-0-41247-4 ชื่อบัญชี พระ ธนพนธ์ ชาญสมิง
โทร 081-8115135 , 087-6796601
หรือบริจาคเป็นสิ่งของเช่น หิน ปูน ทราย เหล็ก ก็ ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://board.palungjit.com/f105/สร้างบุญใหญ่ถวายแด่องค์พระรัตนตรัย-298130.html#post4878860

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,541 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย