ร่วมบุญกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแสงธรรมพระโพธิญาณ จ.เลย 2565 ร่วมบุญได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ 4091202148 พิมพ์ชนก ตุ้มชัยพร (เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเอง)🙏🏻😊

 Jiraphat3031     5 ต.ค. 2565

ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาล พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็ดี จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น
พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ
เป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ
เป็นอนุเศรษฐีอีก 500 ชาติ
เป็นคหบดีอีก 500 ชาติ

🙏ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา 🙏🏻😊
ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแสงธรรมพระโพธิญาณ ประจำปี 2565 เพื่อรวบรวมนำสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขา, สร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งเพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ 4091202148 พิมพ์ชนก ตุ้มชัยพร (เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเอง)

😀อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน😀
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาท่านและครอบครัว
ให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมดั่งปรารถนาทุกประการเทอญ...สาธุ...🙏🏻


3,650


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย