ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานถวายผ้ากฐินที่วัดนาป่าพง

 คนมีสติ  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานถวายผ้ากฐินที่วัดนาป่าพง
กําหนดการงานกฐิน วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554ณ วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัด ปทุมธานี
ลําดับพิธีงานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๐๗.๐๐ น. ประเคนอาหาร
๐๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๐๙.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธารวมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ณ วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2554 เวลา 0.700 น.
โดยท่านสามารถแสดงความจํานงค์ ในการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ดังนี้
1. แจ้งเจตจํานงค์ในการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินโดยเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ มอบใบแสดงเจตจํานงค์ โดยตรงกับทาง พระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาส วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัดปทุมธานีขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุจิตร 086-0888-506
คุณภัทรพล 081-4593-000
คุณวันเพ็ญ 089-1664-797
คุณบุญย์ธะนน 081-3276-990
พิธีการถวายผ้ากฐินในครั้งพุทธกาล
๑. พระพุทธเจ้าตรัสให้เวลาตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้ว ๑ เดือน เป็นช่วงเวลาของการถวายจีวรและทําจีวร
๒. ในเขตสีมาใดมีภิกษุอยู่จําพรรษาจํานวนตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ทรงอนุญาตการทําสังฆกรรม ประเภทกฐินได้ถ้ามีฆราวาสมาแสดงเจตนาถวายผ้าจีวร
โดยภิกษุมิได้พูดเลียบเคียงเพื่อให้ไดผ้านั้นมาซึ่งมิได้ระบุจํากัดจํานวนผู้แสดงเจตนาถวาย แต่ระบุจำนวนภิกษุผู้รับผ้านั้นได้เพียง ๑ รูป (จากการยินยอมของคณะสงฆ์ในเขตสีมานั้น) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีจีวรเก่าคร่ําครา เป็นต้น
๓. ในวันที่ภิกษุได้รับการถวายผ้าจากฆราวาส (ตามเหตุผลและช่วงเวลาดังกล่าว) แล้ว ให้คณะสงฆ์ ในอาวาสนั้น ช่วยกันตัดเย็บย้อมผ้าให้แก่ภิกษุรูปนั้น (ผู้มีคุณสมบัติพร้อมตามธรรมวินัย) ให้สําเร็จ ภายในวันวันนั้นก่อนอรุณ ของวันใหม่ขึ้น
๔. เมื่อตัดเย็บย้อมเสร็จก็ให้คณะสงฆ์ส่งมอบผ้าผืนดังกล่าวแก่ภิกษุรูปน้ันและภิกษุรูปนั้นก็ทําการอธิษฐานใช้ผ้ากฐินนั้นนุ่งห่มแทนผ้าผืนเก่าเรียกว่ากรานกฐิน ในขั้นตอนดังกล่าว มีพระวินัย ที่ระบุถึง พอจะกล่าวอ้างถึง ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
ก. พระวินัยปิฎก เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติภาค
ข. พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรค ภาค ๒
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,748


Ralated Story




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย