โครงการวิปัสสนากรรมฐานโดยพระภาสกร ภูริวฑฒโน

 pilai_sa    

โครงการวิปัสสนากรรมฐาน

โดย

พระภาสกร ภูริวฑฒโน

ระหว่างวันที่
๔ – ๖ ตุลาคม . ๒๕๕๓

ณ. สถานปฎิบัติธรรมว่องวานิช
โครงการ

๑. เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนพุทธศาสนาและมีโอกาสปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน
๒. เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เรียนรู้การทำความดีและสร้างบารมีให้กับตนเองและสังคม
กำหนดการอบรม
วันแรก ของการปฎิบัติ
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๙.๔๕ แนะนำสถานปฎิบัติธรมมว่องวา- นิช และพระวิทยากร
๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ “หลักกรรม ๑”
๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ ถวายสังฆทาน
๑๑.๑๕ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ พิธีสมาทานกรรมฐาน/ปฎิบัติ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ พัก
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ พัก
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ สวดมนต์
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ “หลักกรรมสอง”
๒๐.๓๐ – ๒๐.๔๕ พัก
๒๐.๔๕ – ๒๑.๓๐ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๑.๓๐ พักผ่อน

วันที่สอง ของการปฎิบัติ
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ ตื่นนอน- สรีระกิจ
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ บริหารกาย-เดินจงกรม
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ สวดมนต์นั่งสมาธิ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ พัก
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ “พระพุทธศาสนาสอนอะไร”
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ พิธีสมาทานกรรมฐาน/ปฎิบัติ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ พัก
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ ตอบปัญหาธรรม
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ พัก
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ สวดมนต์
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ “ปฏิจจสมุปบาท”
๒๐.๓๐ – ๒๐.๔๕ พัก
๒๐.๔๕ – ๒๑.๓๐ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๑.๓๐ พักผ่อน

วันที่สาม ของการปฎิบัติ
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ ตื่นนอน- สรีระกิจ
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ บริหารกาย-เดินจงกรม
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ สวดมนต์นั่งสมาธิ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ “ธรรมะสำหรับผู้นำ”
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ พัก
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ (ภาคปฎิบัติ)
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ “พุทธธรรมกับการดำเนินชีวิต”
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ พัก
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ กรอกแบบประเมินผล
แสดงความรู้สึก
อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
ปิดการอบรม

ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมขอเชิญสมัครได้ที่
คุณเดช โทร. 02-755-7323 , 02-3852402
หรือสมัครได้ที่http://www.vongvanij.com
***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


3,594


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย