ขอเชิญชวนเพื่อนสหธัมมิกทั้งหลาย มาปฏิบัติตามพระธัมม์วินัยกันเถิด

 songwsm    16 ม.ค. 2555

พระวินัยบัญญัตินี้ เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา
......... ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งจิตอุตสาหะประมวลวินิจฉัย จากพระคัมภีร์มหาวิภังค์ จัดทำเป็นอัตถศนธิพระปาฏิโมกข์ แปลความจากภาษาบาฬีเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เมื่อบรรพชิตท่านใดปฏิบัติด้วยดีแล้ว ย่อมจะมีอานิสงส์ ๑๐ ประการ ตามที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ และย่อมมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยดียิ่งขึ้น

......... หากเพื่อนสหธัมมิกท่านใด มีความศรัทธา ประสงค์เจริญตามรอยพระบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งหวังแก่นสารในพระพุทธศาสนา มุ่งหวังต่อกุศลธัมม์ มุ่งหวังการพ้นทุกข์จากวัฏฏสังสาร ย่อมยินดีปฏิบัติตาม ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนบอกทางให้ไว้

......... และทางวัดยังมีธัมมะบำรุงกุศล ที่เป็นสุญญตะ สำหรับบรรพชิต ประกอบด้วยพระสูตต์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยข้อปฏิบัติ ข้อคิด และคติเตือนใจต่อบรรพชิตโดยเฉพาะ และยังสอดแทรกภาพยนตร์พระพุทธกิจสามมิติ เพื่อความเจริญพระพุทธานุสสติ รำฦกถึงพระธัมมสามีผู้เป็นเจ้าของธัมมะนี้อีกด้วย

......... เพื่อนสหธัมมิกท่านใดมีความประสงค์จะปฏิบัติ เพื่อชำระจิตของตนให้ห่างไกลจากกองกิเลส เพื่อเป็นพื้นฐานของอริยมัคค์ เพื่อการบรรลุถึงความพ้นจากกองทุกข์ สู่กระแสพระนิพพาน ตามที่พระพุทธองค์ประทานให้ไว้ ทางวัดมีความยินดีจัดให้โดยไม่คิดมูลค่า ถ้าสมณะท่านใดสนใจ แผ่นสื่อบันทึกดังกล่าวมานี้ ถ้าท่านมีแผ่นเปล่าชนิด DVD ช่วยนำมาบันทึกด้วย เพราะด้วยทางวัดมีแผ่นบันทึกน้อย

... การทำอุโบสถกัมม์ต่างๆ-อุโปสถสังฆกัมม์-อัตถศนธิพระปาฏิโมกข์-ปวารณากัมม์ รวมเวลาประมาณ ๙ ชั่วโมง ใช้แผ่นชนิด DVD ๓ แผ่น ต่อ ๑ ชุด
... ส่วนธัมมะบำรุงกุศล สำหรับสมณะและฆราวาส ใช้แผ่นชนิด DVD ภาณวารละ ๑ แผ่น
เหตุผลในการจัดทำแผ่นสื่อบันทึกธัมมะให้เป็นธัมมทานมานี้
......... เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธพจน์ และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นหลักธัมม์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของโลกทั้งปวง ให้สถิตถาวรมั่นคงสืบไป.
......... ก็อันว่าแหล่งกำเนิดของบุญกุศลตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้ว มี ๑๐ ประการ การสดับตรับฟัง โดยส่งจิตพิจารณาตามพระธัมมเทศนา ก็ย่อมได้รับธัมมัสสวนมัยบุญ ได้แก่ บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธัมม์ ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุประการที่ ๘ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้น เพราะฉะนั้น ทางวัดจึงได้จัดทำแผ่นสื่อบันทึกธัมมะ เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดบุญกุศลในข้อประการที่ ๘ นี้แล แก่บรรดาสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย มีอุบาสกและอุบาสิกาเป็นต้น ได้เจริญธัมมัสสวนมัยกุศล โดยถ้วนทั่วกัน.
......... อีกประการหนึ่ง แหล่งกำเนิดบุญกุศลตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้ว ยังมีธัมมเทสนามัยบุญ อันได้แก่บุญที่สำเร็จด้วยการแสดงธัมม์ ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุประการที่ ๙ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ แม้การเผยแพร่พระธัมม์-วินัยก็นับว่าเป็นธัมมเทสนามัยบุญนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น อาตมาภาพผู้หวังบุญกุศลแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น จึงได้จัดทำแผ่นสื่อบันทึกธัมมะ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระธัมม์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการเจริญธัมมเทสนามัยบุญ ดังกล่าวแล้ว.
......... และหากมีสาธุชนผู้ใด มีความประสงค์จะบำเพ็ญสร้างธัมมเทสนามัยบุญ เหมือนเช่นอาตมาภาพ อาตมาภาพก็อนุญาตให้สาธุชนผู้นั้นทำสำเนา และแจกจ่ายแก่บุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นที่หวังประโยชน์เกื้อกูลของสาธุชนได้ตามอัธยาศัย และอาตมาภาพ ก็ขออนุโมทนาในธัมมเทสนามัยบุญ ของสาธุชนมา ณ ที่นี้ด้วย.

ติดต่อโดยตรง : วัดสวนม่วง (ปากอ่างน้อย)ริมแม่น้ำปิง หลังตลาดกล้วยไข่ ใกล้หมู่บ้านปากอ่าง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ : 085-217 4024
ติดต่อสัมพันธ์ Facebook : สงฆ์ วัดสวนม่วง
[url]
[url]
songwsm@gmail.com[/url[/url
]]


..................... ขอให้จงเจริญในธัมม์  3,338 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย