"มาฆบูชา วันแห่งความรัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)


<
 "มาฆบูชา วันแห่งความรัก"

" .. พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลาย "คือดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีหัวใจ" ในวันมาฆะเมื่อ ๒๕๙๕ ปีมาแล้ว สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ให้ปรากฏประจักษ์แก่โลก คือ

๑. การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
๒. การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว


"หัวใจพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศ ทั้งสามประการแสดงชัดแจ้งถึงพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อสัตว์โลกทั้งปวง" ทรงแสดงพระมหากรุณาไว้ในหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างชัดแจ้งทุกประการ

ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติใด ศาสนาใด "แม้ให้ความสนใจปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนา ตามที่ทรงพระมหากรุณาประกาศแก่โลกจะได้เสวยแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงแน่นอน" .. "

"แสงส่องใจ มาฆบูชา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14953
   
 6,442 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย