บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 DhammathaiTeam  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ค. 2018

ปาติโมกข์ช่วงที่2 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw




 เปิดอ่านหน้านี้  1398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย