ธรรมะรับอรุณ (วันมาฆบูชา)

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (วันมาฆบูชา)

รายการธรรมะรับอรุณ 2 / 12

วันมาฆบูชา

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม   

ที่มา : https://www.youtube.com/@watnyanavesakavan7149

2,941


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย