ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 3 )

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 3 )

ธรรมะรับอรุณ 6/12

(การทำความดี ตอนที่ 3 )

รายการธรรมะรับอรุณ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม   

ที่มา : https://www.youtube.com/@watnyanavesakavan7149

2,936


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย