ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)

 Webmaster  

หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 11/12

(อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)

รายการธรรมะรับอรุณ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 เปิดอ่านหน้านี้  2,425 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย