ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 12

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 12

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 12

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( มรรค 8 ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ
02. มรรค 8 รอยทางเก่า
03. สัมมาทิฏฐิ
04. สัมมาสัมกัปปะ ที่ทรงพลัง
05. สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ
06. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
07. ลำดับการปฎิบัติ ในการเดินมรรค
08. นิสัยที่ต้องมีของผู้ปฏิบ้ติ
09. ปรารภความเพียรในการปฏิบัติ
10. เติมอริยะภาวะ สำหรับผู้เดินมรรค
11. การทำลายอาสวะ
12. บุญกุศลลิขิตชะตา
13. ประคองการปฏิบัติให้ต่อติด
14. การแผ่เมตตา

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=k8zWnP-q4GM

254


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย