อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันเอกอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
สามารถชำระบาป และอกุศลธรรม
ให้หมดสิ้นไปได้
ธรรมอันเอกนี้คืออะไรเล่า
คือ...อานาปานสติ

อานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว อย่างไรเล่า?

....................

ขอเชิญศึกษารับชมธรรมะบรรยาย
"อานาปานสติ ๑๖ ขั้น" (ฉบับการ์ตูน)
แสดงธรรมสอนโดย...พระมหาวรพรต กิตติวโร

วาดภาพประกอบการสอนโดย
พระธนพล ขนฺติพโล , พระวรินทร นิทฺทโร   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,122


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย