"ทุกชีวิต ล้วนเป็นไปตามกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)


"ทุกชีวิต ล้วนเป็นไปตามกรรม"

" .. คนไม่ได้เกิดมาเสมอกันทุกคนไป มีเกิดในตระกูลสูง เกิดในตระกูลต่ำ เกิดในเครื่องแวดล้อมดี เกิดในเครื่องแวดล้อมไม่ดี ทั้งนี้ก็เพราะเป็นไปตามกรรม

กรรมในอดีตชาติของผู้ใดดี ผู้นั้นก็ได้เกิดดีในภพชาตินี้ การที่จะให้กิริยาวาจาใจของทุกคนเหมือนกันหมด จึงเป็นไปไม่ได้ ต่างก็เป็นไปตามกรรมของตน

ความคิดให้ถูกต้องจะทำให้คลายความขัดเคืองใจ เมื่อได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังกิริยาท่าทาง หรือถ้อยคำน้ำเสียงที่ไม่สุภาพเรียบร้อย แต่รุนแรงหยาบคาย

คนเราเกิดมาไม่เสมอกัน ได้รับการอบรมมาแตกต่างกัน เป็นความบกพร่องของแต่ละคน แต่ละอดีตชาติ ที่ประมาทในการทำกรรม ไม่ทำกรรมดี จึงเลือกเกิดให้ดีในภพชาตินี้ไม่ได้ .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   

4,992


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย